KVKK Kapsamında Şikayet Prosedürü

Tarafınıza iletilen istenmeyen SMS, mail yahut aramaları nasıl şikayet edebilirsiniz? Kişisel verilerinizi rızanız dışında alan kişileri şikayet etme yöntemlerini yazımızda anlattık.

Günümüzde telefon numaramız, mesleğimiz, sağlık bilgilerimiz, fotoğraf, video gibi görüntü kayıtlarından sevdiğimiz renge ya da alışveriş yapma sıklığımıza kadar her türlü bilgimiz, kişisel verimiz kaydedilmekte. Peki isteğimiz dışında kişisel verilerimizi işleyen kişilerden kendimizi nasıl koruyacağız?
kvkk şikayet

Bir hizmet almak yahut herhangi bir işlem için iletişim bilgilerinizin yer aldığı bir form dolduruyorsunuz ve telefonunuz hiç bilmediğiniz yerlerden mesaj ve aramalar ile dolmaya başlıyor ya da iş başvurusu, bir etkinliğe kayıt, bir iş hanına girmek, bankada hesap açtırmak vb. için size ilişkin bilgilerin yer aldığı daha nice formları dolduruyorsunuz ve başlıyor sonu gelmek bilmeyen, istenmeyen mesaj ve aramalar… Bu süreç tanıdık geldi değil mi? Tüm bu isteğiniz dışında yapılan arama, sms atma yahut farklı yöntemlerle tarafınıza ulaşmalarına karşı ne gibi haklarımız mevcut bu yazımızda bunlardan bahsedeceğiz.

 2016 yılının Nisan ayında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile kişisel verileri işlenen ilgili kişilere birtakım haklar sunulmuştur. İlgili kişinin veri sorumlusuna (kişisel verisini işleyen gerçek yahut tüzel kişiye) başvurarak;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
hakları mevcuttur. Bu kapsamda isteğiniz dışında yahut artık istemediğiniz arama ve mesajlar da dahil olmak üzere her türlü veri işlenişine karşı veri sorumlusuna başvurarak yukarıda belirtilen haklar kullanılabilmektedir. Veri sorumlusuna yapılan başvurudaki talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya süresinde cevap verilmemiş olması durumlarında ilgili kişiler  Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet hakkını elde edeceklerdir. Görüleceği üzere şikayet hakkının kullanılabilmesi için öncelikle veri sorumlusuna başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu bakımdan bir nevi kademeli bir başvuru usulü öngörüldüğü söylenebilir.
 
  • Veri Sorumlusuna Başvuru Nasıl Yapılır?

KVKK uyarınca ilgili kişiler taleplerini veri sorumlularına yazılı yahut Kurul’un belirlediği diğer yöntemler ile veri sorumlusunun kendi bünyesinde oluşturduğu başvuru yöntemleri vasıtasıyla iletebilmektedir. Bunlar güvenli elektronik imza, KEP adresi, veri sorumlusunun politikasında belirtmiş olduğu özel bir mail adresi vb. olarak düşünülebilir. İlgili kişi tarafından yapılan başvuru ardından veri sorumlusu en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) içinde bir cevap vermelidir. Veri sorumlusunun öz konusu talebi reddetmesi, yetersi cevap vermesi yahut 30 gün içerisinde hiçbir cevap vermemesi halinde ilgili kişi Kurul’a şikayette bulunabilecektir. Burada tekrar dikkat çekmek isteriz ki ilgili kişi veri sorumlusuna başvurmadan Kurul’a şikayet yoluna gidememektedir.

Kurul’a şikayetler kvkk.gov.tr üzerinde oluşturulan arayüz üzerinden yapılmaktadır. Oluşturulan Şikayet Portalı’na E-devlet hesabınıza bağlanarak giriş yapabilirsiniz. Kurul’a şikayet için öngörülen süre, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her hâlde veri sorumlusuna başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gündür. 

Belirtilmelidir ki; Kurul’un inceleme yapabilmesi için mutlaka ilgilinin şikayetine ihtiyaç yoktur. Kurulun ihlal iddiasını herhangi bir şekilde öğrenmesi durumunda da re’sen harekete geçerek görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapması yetkisi dahilindedir.
 
Kurul, şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde herhangi bir cevap verilmezse talebin reddedilmiş sayılacağı hükme
bağlanmaktadır. Şayet Kurul, şikâyet üzerine yahut re’sen yapılacak inceleme sonucunda, Kanun hükümlerinin ihlal edildiği kanaatine varırsa; tespit ettiği hukuka aykırılıkların ilgili veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar verir ve kararı ilgililere
tebliğ eder. Bu kararın, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç 30 (otuz) gün içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.  Ayrıca Kurul’a, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verme yetkisi verilmektedir.  İlgili kişilerin genel hükümlere göre tazminat hakları saklı tutulmaktadır.
 

Av. Ecem Kumsal Başyurt

 

Kaynakça: KVKKKurum RehberleriKurumun Kararları , İlgili Kişi Hakları
Başa dön